Przetarg nieograniczony na wybór ubezpieczenia mienia  i OC- Uwaga, wydłużono termin składania ofert!!!- POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

 > przetargi >  Przetarg nieograniczony na wybór ubezpieczenia mienia  i OC- Uwaga, wydłużono termin składania ofert!!!- POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.
0 Comments

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą w Koninie przy ul. Kwiatkowskiego 1 ogłasza przetarg nieograniczony na wybór  „Ubezpieczenia mienia i OC
w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami na okres od 01.05.2022 r. do 30.04.2023 r.”. 

Zakres zamówienia: wg oddzielnego załącznika.

Termin złożenia ofert: do 13.04.2022 r do godz. 14:00. Wydłuża się termin składania ofert do 20.04.2022r. do godz. 14:00.

Miejsce składania ofert: drogą elektroniczną na adres email: sekretariatsikorski@pxnet.pl, pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółdzielni: 62-500 Konin, ul. Kwiatkowskiego 1 lub osobiście
w siedzibie Spółdzielni z dopiskiem: „Przetarg ofertowy na ubezpieczenie mienia i OC w związku
z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami”

Oferta powinna zawierać cenę łączną ubezpieczenia wraz z poszczególnymi składkami odrębnych ryzyk.

Termin realizacji: podpisanie umowy z wybranym oferentem do dnia 30.04.2022r.

Jednocześnie Spółdzielnia informuje, że w przypadku gdy oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od podpisania umowy, wyboru nowego oferenta dokonuje Zamawiająca spośród ofert już złożonych.

Spółdzielnia o wyborze oferty powiadomi zainteresowanych uczestników przetargu osobnym zawiadomieniem.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdej chwili bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Wybrano ofertę Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna
w Warszawie.