WŁADZE

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka.
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego oraz Krajowej Rady Spółdzielczej.
Każdy Członek ma jeden głos, bez względu na ilość posiadanych udziałów. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

Szczegółowe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia zawiera Statut Spółdzielni.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
Powoływana jest przez Walne Zgromadzenie i składa się z 5 osób, wybieranych spośród członków Spółdzielni na okres 3 lat z nieograniczonej liczby kandydatów.
W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni.

Skład Rady Nadzorczej:

  1. Mirosław Wyszkowski – Przewodniczący
  2. Michał Klecha – Z-ca Przewodniczącego
  3. Piotr Tylman – Sekretarz
  4. Wojciech Kwiatkowski – Członek
  5. Henryk Wiśniewski – Członek

Szczegółowe informacje dotyczące Rady Nadzorczej zawiera Statut Spółdzielni.

Zarząd

Zarząd składa się z dwóch osób, w skład którego wchodzi: Prezes i Zastępca prezesa – wybranych przez Radę Nadzorczą.

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych w prawie spółdzielczym lub statucie dla innych organów Spółdzielni.

Skład Zarządu Spółdzielni

  1. Tomasz Darul – PREZES ZARZĄDU 
  2. Lech Graniczny – ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU