Przetarg na wykonanie usługi: „Wymiana opraw oświetleniowych oraz montaż czujników ruchu  w budynkach przy ul. Kwiatkowskiego 2-7 i ul. Rataja 1-7 w Koninie. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

 > przetargi >  Przetarg na wykonanie usługi: „Wymiana opraw oświetleniowych oraz montaż czujników ruchu  w budynkach przy ul. Kwiatkowskiego 2-7 i ul. Rataja 1-7 w Koninie. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.
0 Comments

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Koninie ogłasza przetarg na wymianę opraw oświetleniowych oraz montaż czujników w budynkach przy ul. Kwiatkowskiego 2-7 i ul. Rataja 1-7 w Koninie.

Zakres rzeczowy prac:

Montaż czujników ruchu i opraw oświetleniowych:

 • wymiana lamp oświetleniowych na klatkach schodowych i w wiatrołapach na lampy
  z czujnikiem ruchu wraz ze źródłem – 179 sztuk;
 • wymiana lamp oświetleniowych w ciągach komunikacyjnych piwnic na lampy z czujnikiem ruchu wraz ze źródłem  – 223 sztuki,
 • przebudowa w bloku energetycznym instalacji na sterowanie zmierzchowe w klatkach schodowych – 17 rozdzielni energetycznych.

Czas wykonania usługi: do 10 czerwca 2022 roku.

Minimalny okres gwarancji na wykonaną usługę: 36  m-cy.

Przed złożeniem oferty obowiązkowa jest wizja w terenie objętym przedmiotem zamówienia.

Oferta powinna zawierać: cenę netto + obowiązujący VAT = cena brutto; okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę, wg załączonego formularza ofertowego.

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

 • formularz ofertowy (zał. nr 1),
 • uprawnienia elektryczne osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
  w zakresie nadzoru i eksploatacji instalacji i sieci elektroenergetycznych,
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
  z przedmiotem zamówienia (minimum 100.000 zł),
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Oferty należy składać mailem, pocztą lub osobiście do 10 maja 2022 roku do godziny 14:00
w siedzibie Spółdzielni lub mailem: sekretariatsikorski@pxnet.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Jednocześnie Zamawiająca informuje, że w przypadku gdy oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od podpisania umowy, wyboru nowego oferenta dokonuje Zamawiająca spośród ofert już złożonych.

Spółdzielnia o wyborze oferty powiadomi zainteresowanych uczestników przetargu osobnym zawiadomieniem.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Wybrano ofertę firmy P.H.U – Electro Rafał Kostrzewa z Konina.