Drugi Przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Koninie, obręb Pawłówek o nr ewidencyjnym 273/16.POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

 > przetargi >  Drugi Przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Koninie, obręb Pawłówek o nr ewidencyjnym 273/16.POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.
0 Comments

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą w Koninie przy ul. Kwiatkowskiego 1, będąca użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Konina, położonej w Koninie, obręb Pawłówek o nr ewidencyjnym 273/16 i pow. 0,0523 ha. (523 m²), ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania powyższej działki. Działka ujęta w księdze wieczystej o nr KN1N/00039763/2.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w południowej części Konina na obszarze niezagospodarowanym
w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych zabudową wielorodzinną, obiektami handlowo – usługowymi. W sąsiedztwie znajduje się szpital. Dojazd do nieruchomości z nieurządzonej drogi dojazdowej ul. Orląt Lwowskich, która łączy się z rondem komunikacyjnym obejmującym skrzyżowanie przy  ul. Piłsudskiego i Szpitalnej.

Cena wywoławcza działki: 52.000 zł (słownie pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie do dnia 21 lutego 2023r., na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w PKO BP nr 92 1020 2746 0000 3002 0017 0142  wadium

w wysokości: 2.600 zł. (słownie:  dwa tysiące sześćset złotych 00/100) z dopiskiem „Przetarg działka 273/16”

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni: Konin, ul. Kwiatkowskiego 1 w terminie
do 22 lutego 2023 roku do godz. 13:00, która powinna zawierać:

  • imię, nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę w przypadku osoby prawnej,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i je przyjmuje,
  • oferowaną cenę
  • dowód wpłacenia wadium
  • czytelny podpis oferenta.

Rozpatrzenie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego
w Koninie przy ul. Kwiatkowskiego 1 w dniu 23 lutego 2023 roku o godz. 10:00.  

Z dokumentacją oraz regulaminem przetargu można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni
w dniach: 20-22 lutego 2023 roku w godzinach: 9:00 – 13:00.

Spółdzielnia o wyborze oferty powiadomi zainteresowanych uczestników przetargu osobnym zawiadomieniem.

Jednocześnie Spółdzielnia informuje, iż w przypadku gdy oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od podpisania umowy, wyboru nowego oferenta dokonuje Komisja spośród ofert już złożonych,
a wadium uczestnika przetargu przepada.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Ofertę na zakup nieruchomości złozyła firma AMH SERVICES Sp. z o. o. Sp. K. z Konina.