Przetarg na wykonanie prac dekarskich na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach SM. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

 > przetargi >  Przetarg na wykonanie prac dekarskich na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach SM. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.
0 Comments

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Koninie ogłasza przetarg na wykonanie prac dekarskich na dachach budynków mieszkalnych wielorodzinnych  znajdujących się w zasobach SM im. Gen. Sikorskiego w Koninie.

Zakres rzeczowy prac:

 1. Budynek przy ul. Rataja 1 :
 2. naprawa pokryw dachowych papą termozgrzewalną – jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia – zadaszenia nad balkonami; ilość: 45 m2,
 3. naprawa pokryw dachowych papą termozgrzewalną – obróbki z papy wierzchniego krycia – zadaszenia nad balkonami; ilość: 9,90 m2,
 4. obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm – z blachy stalowej ocynkowanej – listwa dociskowa; ilość: 4,50 m2,
 5. lekka obudowa ścian i dachów montowana metodą tradycyjną – uszczelnienie styków dachów kitem trwale plastycznym – zadaszenia nad balkonami; ilość: 30 m,
 6. naprawa pokryw dachowych papą termozgrzewalną – jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia – koryto zlewowe; ilość: 15,00 m2,
 7.  izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wyk. na zimno z roztworu asfaltowego – pierwsza warstwa – ściany kominów; ilość: 45,60 m2,
 8. obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm – z blachy stalowej ocynkowanej – obróbka nakryw kominów i listwa dociskowa, ilość: 15,40 m2,
 9. naprawa pokryw dachowych papą termozgrzewalną – obróbki z papy wierzchniego krycia – nakrywy i obróbka kominów; ilość: 28,55 m2,
 10. lekka obudowa ścian i dachów montowana metodą tradycyjną – uszczelnienie styków dachów kitem trwale plastycznym; ilość: 42 m.

.

 • Budynek przy u. Piłsudskiego 1:
 • naprawa pokryw dachowych papą termozgrzewalną – jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia; ilość; 397,00 m2,
 • naprawa pokryw dachowych papą termozgrzewalną – jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia – koryto zlewowe; ilość: 46,62 m2,
 • naprawa pokryw dachowych papą termozgrzewalną – obróbki z papy wierzchniego krycia – mury ogniowe; ilość: 29,15  m2
 • izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe – wyk. na zimno z roztworu asfaltowego – pierwsza warstwa – ściany i nakrywy kominów; ilość: 39,00 m2
 • naprawa pokryw dachowych papą termozgrzewalną – obróbki z papy wierzchniego krycia – obróbki kominów; ilość: 28,55 m2,
 • obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm – z blachy stalowej ocynkowanej – listwa dociskowa; ilość: 12,36 m2,
 • lekka obudowa ścian i dachów montowana metodą tradycyjną – uszczelnienie styków dachów kitem trwale plastycznym; ilość: 38,40 m,
 • naprawa pokryw dachowych papą termozgrzewalną – jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia – zadaszenia nad balkonami; ilość: 66,00 m2,
 • naprawa pokryw dachowych papą termozgrzewalną – obróbki z papy wierzchniego krycia – zadaszenia nad balkonami; ilość: 14,52 m2,
 • lekka obudowa ścian i dachów montowana metodą tradycyjną – uszczelnienie styków dachów kitem trwale plastycznym – zadaszenia nad balkonami; ilość: 44 m,

Czas wykonania usługi: do 31 maja 2023 roku.

Minimalny okres gwarancji na wykonaną usługę: 60 m-cy.

Przed złożeniem oferty zaleca się wizję na budynkach objętymi zakresem zamówienia.

Oferta powinna zawierać: cenę netto + obowiązujący VAT =  cena brutto; okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę.

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (minimum 100 000 zł),
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • referencje – potwierdzenie wykonania min. dwóch robót dekarskich (ułożenie papy termozgrzewalnej) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub budynkach użyteczności publicznej w okresie ostatnich 3 lat na kwotę min. 25 000,00 zł brutto każda,

Oferty należy składać mailem: sekretariatsikorski@pxnet.pl, pocztą lub osobiście w siedzibie Spółdzielni: Konin, ul. Kwiatkowskiego 1 do 27.03.2023 roku do godziny 12.00.

Jednocześnie Zamawiająca informuje, że w przypadku gdy oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od podpisania umowy, wyboru nowego oferenta dokonuje Zamawiająca spośród ofert już złożonych.

Spółdzielnia o wyborze oferty powiadomi zainteresowanych uczestników przetargu osobnym zawiadomieniem.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Komisja przetargowa wybrała ofertę Firmy Blacharstwo – Dekarstwo Budowlane Eugeniusz Krotecki ze Strzałkowa.