Przetarg na wykonanie usługi: „Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowej i wentylacyjnej”. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

 > przetargi >  Przetarg na wykonanie usługi: „Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowej i wentylacyjnej”. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.
0 Comments

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Koninie ogłasza przetarg na wykonanie usługi: „Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowej od korka głównego do instalacji w lokalach oraz okresowa kontrola sprawności przewodów i podłączeń wentylacyjnych w budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie”

 1. Zakres rzeczowy prac obejmuje:

a) Okresową kontrolę stanu technicznego instalacji gazowej od korka głównego do instalacji
w lokalach:

 • Przegląd piwnic, w których zlokalizowane są instalacje.
 • Przegląd dostępu do zaworów i kurków.
 • Sprawdzenie przejść przewodów przez zewnętrzne ściany budynków.
 • Sprawdzenie stężenia gazu w piwnicach.
 • Sprawdzenia szczelności połączeń gwintowanych i kurków.
 • Sprawdzenie stężenia gazu we wnękach gazomierzowych, szczelności połączeń
  i stanu gazomierza.
 • Sprawdzenie stanu istniejących aparatów gazowych w lokalach i ich usytuowania pod kątem wymogów warunków technicznych.
 • Prawidłowości ich działania i przebiegu procesu spalania.
 • Sprawdzenie stanu elastycznych podłączeń przyborów gazowych pod kątem zgodności
  z wymaganymi atestami.
 • Sprawdzenie stanu technicznego powłok malarskich.
 • Wykonywanie doraźnych drobnych napraw (dokręcenie śrubunków, uszczelnienie złączy itp.) w tracie dokonywania przeglądów.
 • Wykonywanie złożonych napraw po wypisaniu protokołów stwierdzonych usterek i wycenie wartości prac związanych z usuwaniem usterek. Wykorzystywane przez Wykonawcę przyrządy i urządzenia służące do wykonania wszelkich pomiarów, muszą być sprawne i posiadać aktualne świadectwa wzorcowania/legalizacji.

b) Okresową kontrolę sprawności przewodów i podłączeń  wentylacyjnych :

 • Sprawdzenie ogólnego stanu technicznego przewodów wentylacyjnych na całej ich długości wraz
  z badaniem podłączeń urządzeń, rur i liczników.
 • Sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych oraz prawidłowości wlotów
  i wylotów przewodów.
 • Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych na strychu i ponad połacią dachową,
 • Badanie prawidłowości podłączeń urządzeń do jednego przewodu, a w przypadku nieprawidłowości urządzeń podłączeń wskazanie rozwiązań (przyłączeń) doprowadzających do stanu prawidłowego
  w ramach potrzeb i odrębnego zlecenia.
 • Ustalenie przyczyn wadliwego funkcjonowania kanałów i wylotów wraz
  ze wskazaniem koniecznych do wykonania prac likwidujących nieprawidłowości.
 • Sporządzenie protokołów z przeprowadzonych kontroli w budynkach, o których mowa w pkt. 2
  z opisem usterek i nieprawidłowości, podaniem przyczyn oraz propozycji dotyczących ich usunięcia, uzyskiwanie potwierdzeń wykonanych czynności od gospodarzy obiektów.
 •  Sporządzenie opinii kominiarskich w formie tekstowej lub tekstowej i rysunkowej obejmujących zapisy z ww. pkt. w ramach potrzeb i odrębnego zlecenia.
 • Usuwanie usterek stwierdzonych podczas przeglądów okresowych przewodów kominowych
  w zakresie niezbędnym do zapewnienia ich bezawaryjnej pracy,
  w ramach odrębnego zlecenia.
 • Czyszczenie przewodów kominowych (dymowych, spalinowych
  i wentylacyjnych),

2. Wykaz nieruchomości objętych zamówieniem z podziałem na zakres prac:

 • Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Kwiatkowskiego 2-7, Rataja 1-7: okresowa kontrola gazu płynnego propan – butan zasilanego z butli wraz z robotami naprawczymi i konserwacyjnymi oraz okresowa kontrola sprawności przewodów
  i podłączeń spalinowych i wentylacyjnych (w tym stan i drożność odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej),
 • Budynek biurowo – usługowy przy ul. Kwiatkowskiego 1: okresowa kontrola sprawności przewodów i podłączeń spalinowych i wentylacyjnych (w tym stan i drożność odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej),
 • Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Piłsudskiego 1, 3 i 5 oraz Topazowej 26: okresowa kontrola gazu ziemnego wraz z robotami naprawczymi i konserwacyjnymi oraz okresowa kontrola sprawności przewodów i podłączeń spalinowych i wentylacyjnych 
  (w tym stan i drożność odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej).

W zakresie wykonanej usługi oferent winien dostarczyć protokół określający stan techniczny instalacji oraz  protokoły z poszczególnych lokali potwierdzone podpisem użytkownika lokalu.

UWAGA: Faktyczna ilość mieszkań z instalacją gazową będzie zweryfikowana podczas przeprowadzania przeglądów.

Przed złożeniem oferty zalecana jest wizja na poszczególnych budynkach objętych zakresem zamówienia.

Przeprowadzone kontrole oraz sporządzone z nich protokoły powinny być zgodne z zapisami art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późn.zm.

Czas wykonania usługi: do 30 czerwca 2023 roku, z wyjątkiem budynku przy ul. Topazowej 26, gdzie kontrolę należy przeprowadzić 2 x w roku: do 31 maja i 30 listopada 2023 r.

Oferta powinna zawierać: cenę netto + obowiązujący VAT =  cena brutto.

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

 • imię, nazwisko i adres oferenta oraz kserokopię dokumentu tożsamości,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do wykonywania prac z zakresu objętego postępowaniem,
 • wykaz przyrządów przewidzianych do użycia przy realizacji zamówienia wraz z podaniem numerów fabrycznych i potwierdzeniem aktualnej kalibracji przyrządów,
 • cenę jednostkową z rozbiciem na wentylację, gaz ziemny i gaz propan – butan oraz wypełniony formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 1.
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
  z przedmiotem zamówienia (minimum 100.000,00 zł),
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
  w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

Oferty należy składać mailem: sekretariatsikorski@pxnet.pl, pocztą lub osobiście w siedzibie Spółdzielni: Konin, ul. Kwiatkowskiego 1 do 04.04.2023 roku do godziny 14.00.

Jednocześnie Zamawiająca informuje, że w przypadku gdy oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od podpisania umowy, wyboru nowego oferenta dokonuje Zamawiająca spośród ofert już złożonych. 

Płatność nastąpi każdorazowo po wykonaniu przeglądów poszczególnych obiektów oraz zgodnie ze stanem faktycznym wykonania.

Zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia zlecenia dla wykonawców z najkorzystniejszą ofertą
w poszczególnych pozycjach lub dla poszczególnych budynków.

Spółdzielnia o wyborze oferty powiadomi zainteresowanych uczestników przetargu osobnym zawiadomieniem.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Wybrano ofertę firmy Maślankiewicz Andrzej I. Usługi Kominiarskie II.” KOMIN – WENT” z Konina.