Przetarg w trybie licytacji na ustanowienie odrębnej własności lokalu. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

 > przetargi >  Przetarg w trybie licytacji na ustanowienie odrębnej własności lokalu. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.
0 Comments

Spółdzielnia Mieszkaniowa im Gen. Sikorskiego w Koninie z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1 ogłasza przetarg

w trybie licytacji na pierwszeństwo zawarcia umowy o „ustanowienie odrębnej własności lokalu” położonego

w Koninie przy ul. Kwiatkowskiego 2.

Adres lokalu mieszkalnego: Konin, ul. Kwiatkowskiego 2/10, Obręb Pawłówek, objęty księgą wieczystą

nr KN1N/00077973/5. Lokal mieszkalny dwupokojowy z kuchnią, WC i łazienką na 1 piętrze ww. nieruchomości (w obecnym stanie technicznym) o pow. użytkowej  47,40 m² plus przynależna piwnica.

Cena wywoławcza lokalu wynosi: 207.770,00 zł (słownie: dwieście siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100)..

Lokal będzie udostępniony do oglądania: 14 kwietnia 2023 r od godz. 8:00 do godz. 14:00, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu pod nr tel.: 518-672-402.

Przetarg odbędzie się 18 kwietnia 2023 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni
przy ul. Kwiatkowskiego 1.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  1. wniesienie do dnia 17 kwietnia 2023 roku na konto Spółdzielni Mieszkaniowej:
    nr 92 1020 2746 0000 3002 0017 0142 wadium w wysokości 10.000 zł
    (słownie: dziesięć tysięcy złotych) z dopiskiem  „Przetarg- Kwiatkowskiego 2/10”.
  2. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami przetargu.

Przetarg przeprowadza się według zasad określonych w „Regulaminie” – do wglądu na stronie internetowej Spółdzielni:  http://n.smsikorskiego.lm.pl/przetargi/  oraz w biurze SM.

Nabywca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i zawarciem umowy kupna w/w lokalu.

Jednocześnie Spółdzielnia informuje, iż w przypadku gdy oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od podpisania umowy, wyboru nowego oferenta dokonuje Komisja spośród ofert już złożonych, a wadium uczestnika przetargu przepada.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.