Przetarg na wykonanie prac brukarskich w zasobach SM.POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

 > przetargi >  Przetarg na wykonanie prac brukarskich w zasobach SM.POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.
0 Comments

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Koninie ogłasza przetarg na wykonanie remont nawierzchni z kostki brukowej w ciągach komunikacyjnych piesze (chodniki)  znajdujących się w zasobach SM im. Gen. Sikorskiego w Koninie.

Zakres rzeczowy prac obejmuje:

 • wykonanie prac rozbiórkowych istniejących chodników,
 • profilowanie i zagęszczenie podłoża,
 • uzupełnienie warstwy podsypkowej piaskowej, zagęszczonej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu do 10cm
 • ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 6 cm, układanie na podsypce cementowo-piaskowej,
 • ułożenie obrzeży.

Wyżej wymienione prace należy wykonać w  następujących lokalizacjach i ilościach:

 1. chodnik wzdłuż budynku przy ul. Kwiatkowskiego 7 (od strony balkonów): 80 m2
 2. chodnik wzdłuż budynków przy ul. Kwiatkowskiego 6 (od strony balkonów) i Kwiatkowskiego 7 (szczyt budynku): 82 m2
 3. chodnik wzdłuż budynków przy ul. Rataj 6 i 7 (od strony balkonów): 179 m2

Czas wykonania usługi: do 31 października 2023 roku.

Minimalny okres gwarancji na wykonaną usługę: 60 m-cy.

Przed złożeniem oferty zaleca się wizję na budynkach objętymi zakresem zamówienia.

Oferta powinna zawierać: cenę netto + obowiązujący VAT =  cena brutto; okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę, zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (minimum 100 000 zł),
 • oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 • oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Oferty należy składać mailem: sekretariatsikorski@pxnet.pl, pocztą lub osobiście w siedzibie Spółdzielni: Konin, ul. Kwiatkowskiego 1 do 18.08.2023 roku do godziny 12.00.

Jednocześnie Zamawiająca informuje, że w przypadku gdy oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od podpisania umowy, wyboru nowego oferenta dokonuje Zamawiająca spośród ofert już złożonych.

Spółdzielnia o wyborze oferty powiadomi zainteresowanych uczestników przetargu osobnym zawiadomieniem.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo udzielenia zamówienia w poszczególnych lokalizacjach.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Na wykonanie usługi wpłynęło 9 ofert.  Komisja przetargowa, jako najkorzystniejszą wybrała ofertę Firmy „FUH TOM -BUD Tomasz Bąk z Rychwała.