Przetarg na wykonanie remontu loggii w budynku przy ul. Topazowej 26 w Koninie. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

 > przetargi >  Przetarg na wykonanie remontu loggii w budynku przy ul. Topazowej 26 w Koninie. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.
0 Comments

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Koninie ogłasza przetarg na wykonanie remontu balkonów usytuowanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Topazowej 26 w Koninie, kl. schodowe nr 2, 3 i 4, mieszkania nr 7-24.

Zakres rzeczowy prac obejmuje:

  • skucie istniejącej posadzki,
  • zbrojenie i betonowanie otworu,
  • wykonanie nowej izolacji (papa + obróbki blacharskie),
  • położenie nowego wykończenia posadzki: deska kompozytowa / płytka betonowa

Szczegółowy zakres prac określony został w przedmiarach robót (wariant A i wariant B) stanowiących załącznik do niniejszego przetargu.

W ofercie należy wycenić zarówno prace z przedmiaru A jak i przedmiaru B, zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

Czas wykonania usługi: do 31 października 2023 roku.

Minimalny okres gwarancji na wykonaną usługę: 60 m-cy.

Przed złożeniem oferty zaleca się wizję na obiekcie objętym zakresem zamówienia.

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (minimum 200 000 zł),
  • oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  • oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Oferty należy składać mailem: sekretariatsikorski@pxnet.pl, pocztą lub osobiście w siedzibie Spółdzielni: Konin, ul. Kwiatkowskiego 1 do 18.08.2023 roku do godziny 12.00.

Jednocześnie Zamawiająca informuje, że w przypadku gdy oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od podpisania umowy, wyboru nowego oferenta dokonuje Zamawiająca spośród ofert już złożonych.

Spółdzielnia o wyborze oferty powiadomi zainteresowanych uczestników przetargu osobnym zawiadomieniem.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Na wykonanie usługi zostały złożone 3 oferty. Komisja przetargowa wybrała ofertę Firmy „JAROX” Stolarek Marlena z Krzymowa.