Przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Koninie, obręb Pawłówek o nr ewidencyjnych:284/11, 284/12, 285/10, 285/11, 286/8, 286/9, 287/9, 287/10, 288/9, 288/10. PRZETARG UNIEWAŻNIONY.

 > przetargi >  Przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Koninie, obręb Pawłówek o nr ewidencyjnych:284/11, 284/12, 285/10, 285/11, 286/8, 286/9, 287/9, 287/10, 288/9, 288/10. PRZETARG UNIEWAŻNIONY.
0 Comments

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą w Koninie przy ul. Kwiatkowskiego 1, będąca użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Konina, położonych w Koninie, obręb Pawłówek o nr ewidencyjnych 284/11, 284/12, 285/10, 285/11, 286/8, 286/9, 287/9, 287/10, 288/9, 288/10 o łącznej pow. 1,1640 ha. (11 640 m²),  ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa użytkowania powyższych działek. Działki ujęte w księdze wieczystej o nr KN1N/00039763/2.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w południowej części Konina, na obszarze niezagospodarowanym bezpośrednio sąsiadującym z obiektem szpitalnym,  w niedalekiej odległości od osiedla z zabudowa wielorodzinną i obiektami handlowo – usługowymi.
Dojazd do nieruchomości z nieurządzonej drogi dojazdowej ul. Orląt Lwowskich, która łączy się z rondem komunikacyjnym obejmującym skrzyżowanie przy  ul. Piłsudskiego i Szpitalnej. Przeznaczenie ww. nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Konina zostało określone jako: tereny zabudowy usługowej 3U.

Cena wywoławcza działki: 757 980 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie do dnia 24.08.2023 roku na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w PKO BP nr 92 1020 2746 0000 3002 0017 0142  wadium
w wysokości:  37.899,00  zł. (słownie:  trzydzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) z dopiskiem „Przetarg- działki w użytkowaniu wieczystym o nr 284/11, 284/12, 285/10, 285/11, 286/8, 286/9, 287/9, 287/10, 288/9, 288/10  ” oraz złożenie oferty, która powinna zawierać:

  • imię, nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę w przypadku osoby prawnej,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i je przyjmuje,
  • oferowaną cenę
  • dowód wpłacenia wadium
  • czytelny podpis oferenta.

Rozpatrzenie ofert odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego
w Koninie przy ul. Kwiatkowskiego 1 w dniu 28 sierpnia 2023 roku.  

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni: Konin, ul. Kwiatkowskiego 1 w terminie
 do 25 sierpnia 2023 roku do godz. 13:00.

Z dokumentacją oraz regulaminem przetargu można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni
w godzinach pracy biura: pon. 8-16, wt. – pt. 7-15.

Spółdzielnia o wyborze oferty powiadomi zainteresowanych uczestników przetargu osobnym zawiadomieniem.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

 Z powodu nieosiągnięcia ceny wywoławczej, Komisja postanowiła przetarg unieważnić.