Licytacja na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Koninie, obręb Pawłówek o nr ewidencyjnych: 284/11, 284/12, 285/10, 285/11, 286/8, 286/9, 287/9, 287/10, 288/9, 288/10.

 > przetargi >  Licytacja na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Koninie, obręb Pawłówek o nr ewidencyjnych: 284/11, 284/12, 285/10, 285/11, 286/8, 286/9, 287/9, 287/10, 288/9, 288/10.
0 Comments

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą w Koninie przy
ul. Kwiatkowskiego 1, będąca użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Konina, położonych w Koninie, obręb Pawłówek o nr ewidencyjnych 284/11, 284/12, 285/10, 285/11, 286/8, 286/9, 287/9, 287/10, 288/9, 288/10 o łącznej pow. 1,1640 ha. (11 640 m²),  ogłasza licytację na zbycie prawa użytkowania powyższych działek. Działki ujęte w księdze wieczystej o nr KN1N/00039763/2.

Opis nieruchomości:

Nieruchomości położone są w południowej części Konina, na obszarze niezagospodarowanym bezpośrednio sąsiadującym z obiektem szpitalnym, w niedalekiej odległości od osiedla
z zabudową wielorodzinną i obiektami handlowo – usługowymi. Dojazd do nieruchomości
z nieurządzonej drogi dojazdowej ul. Orląt Lwowskich, która łączy się z rondem komunikacyjnym obejmującym skrzyżowanie przy ul. Piłsudskiego i Szpitalnej. Przeznaczenie ww. nieruchomości w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Konina zostało określone jako: tereny zabudowy usługowej 3U.

Cena wywoławcza działki: 720 000,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest wniesienie do dnia 04.10.2023 roku na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w PKO BP nr 92 1020 2746 0000 3002 0017 0142 wadium
w wysokości: 36.000,00 zł. (słownie:  trzydzieści sześć tysięcy 00/100) z dopiskiem „Licytacja działek  w użytkowaniu wieczystym o nr 284/11, 284/12, 285/10, 285/11, 286/8, 286/9, 287/9, 287/10, 288/9, 288/10” oraz złożenie oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami licytacji i je przyjmuje.

Licytacja odbędzie się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego
w Koninie przy ul. Kwiatkowskiego 1 w dniu  5 października 2023 roku o godzinie: 11:00.

Z dokumentacją oraz regulaminem licytacji można zapoznać się w siedzibie Spółdzielni
w godzinach pracy biura: pon. 8-16, wt. – pt. 7-15.

Nabywca zobowiązany jest do pokrycia kosztów przygotowania niezbędnej dokumentacji oraz aktu notarialnego nabytych działek.  

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia licytacji bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.