Przetarg na wykonanie pielęgnacyjnego cięcia drzew liściastych i iglastych oraz krzewów na terenie osiedla Sikorskiego w rejonie ulic Topazowa 26, Piłsudskiego 1, 3, 5 Kwiatkowskiego 1-7 oraz Rataja 1-7.   POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

 > przetargi >  Przetarg na wykonanie pielęgnacyjnego cięcia drzew liściastych i iglastych oraz krzewów na terenie osiedla Sikorskiego w rejonie ulic Topazowa 26, Piłsudskiego 1, 3, 5 Kwiatkowskiego 1-7 oraz Rataja 1-7.   POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.
0 Comments

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Koninie ogłasza przetarg na wykonanie pielęgnacyjnego cięcia łącznie 60 sztuk  drzew (liściastych i iglastych) oraz krzewów (1 lokalizacja) na terenie osiedla Sikorskiego w rejonie ulic Topazowa 26, Piłsudskiego 1, 3, 5, Kwiatkowskiego 1-7 oraz  Rataja 1-7, zgodnie z załączonym mapkami sytuacyjnymi.    

 Ww. zakres obejmuje:

  • przygotowanie terenu,
  • przycinkę pielęgnacyjną drzew liściastych i iglastych,
  • utylizację ściętych drzew,
  • wycinka krzewów,
  • sprzątnięcie terenu.

W zakresie wykonanej usługi Wykonawca winien dostarczyć mapkę inwentaryzacyjną wraz
z kosztorysem powykonawczym  z dokonanej przycinki drzew.

  .

Czas wykonania usługi: do  30  grudnia  2023 r.

Przed złożeniem oferty obowiązkowa jest wizja w terenie objętym zakresem przetargu.  

Oferty należy składać mailem, pocztą lub osobiście do 08 grudnia 2023 roku do godziny 11:00
w siedzibie Spółdzielni lub mailem: sekretariatsikorski@pxnet.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Jednocześnie Zamawiająca informuje, że w przypadku gdy oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od podpisania umowy, wyboru nowego oferenta dokonuje Zamawiająca spośród ofert już złożonych.

Spółdzielnia o wyborze oferty powiadomi zainteresowanych uczestników przetargu osobnym zawiadomieniem.

Płatność nastąpi po dostarczeniu mapki inwentaryzacyjnej oraz prawidłowo wystawionej faktury dostarczonej do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie.

Na wykonanie usługi zostały złożone 2 oferty. Komisja przetargowa wybrała ofertę Firmy Gulczyński Pracownia Zieleni Sp. z o.o. z Konina.