Przetarg na wykonanie prac w branży budowlanej i sanitarnej. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

 > przetargi >  Przetarg na wykonanie prac w branży budowlanej i sanitarnej. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.
0 Comments

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Koninie ogłasza przetarg na wykonanie prac związanych z „Przygotowaniem pomieszczeń pod indywidualne węzły cieplne w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 1 i 5 w Koninie”.

Zakres rzeczowy prac: wg załączonych przedmiarów robót oraz wytycznych MPEC Sp. z o.o. w Koninie.   

Przedmiary stanowią materiał pomocniczy do przygotowania oferty.

Przed złożeniem oferty obowiązkowa jest wizja na poszczególnych budynkach objętych zakresem zamówienia..

Czas wykonania usługi: do 30 października 2022 roku.

Minimalny okres gwarancji na wykonaną usługę: 60 m-cy.

Przed złożeniem oferty zaleca się wizję na budynkach objętymi zakresem zamówienia.

Oferta powinna zawierać: cenę netto + obowiązujący VAT =  cena brutto; okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę.

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
    z przedmiotem zamówienia (minimum 100 000 zł),
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Oferty należy składać mailem: sekretariatsikorski@pxnet.pl, pocztą lub osobiście w siedzibie Spółdzielni: Konin, ul. Kwiatkowskiego 1 do 05.09.2022 roku do godziny 10.00.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku gdy oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od podpisania umowy, wyboru nowego oferenta dokonuje Zamawiający spośród ofert już złożonych.  

Spółdzielnia o wyborze oferty powiadomi zainteresowanych uczestników przetargu osobnym zawiadomieniem.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Wybrano ofertę firmy „PTU OLBUD” Krystian Olejniczak z Konina.