RODO

W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego w Koninie z siedzibą w Koninie przy ul. Kwiatkowskiego 1,
   nr tel. 63 2443821, email sekretariatsikorskiego@pxnet.pl,
 2. dane przetwarzane są w celu wykonywania działalności statutowej i ustawowej, na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 b i c oraz art. 9 ust. 2 d  ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 3. dane osobowe będą  przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmiotów świadczących na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych,
 4. dane będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora,
 5. każdy ma  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 6. każdy ma  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; wniesienie skargi do Prezesa urzędu  Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 7. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
 8. osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych
   i statutowych;
 9. udzielona zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie.