Przetarg na wykonanie prac: „Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej (wymiana rury, piwnica, pion + poziom) w budynkach przy ul. Kwiatkowskiego 3, Rataja 1, 2, 4, 5 w Koninie”. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.

 > przetargi >  Przetarg na wykonanie prac: „Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej (wymiana rury, piwnica, pion + poziom) w budynkach przy ul. Kwiatkowskiego 3, Rataja 1, 2, 4, 5 w Koninie”. POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE.
0 Comments

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego z siedzibą przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Koninie ogłasza przetarg na wykonanie prac „Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej  (wymiana rury, piwnica, pion + poziom) w budynkach przy ul. Kwiatkowskiego 3, Rataja 1, 2, 4, 5 w Koninie”.

Zakres rzeczowy prac:

 • wymiana rury żeliwnej z piwnicy lokatorskiej na korytarz piwniczny wraz z rewizją,
 • wymiana rury w poziomie ok. 1,5 m,
 • zabetonowanie posadzki.

Miejsce wykonania prac:

 • Kwiatkowskiego 3, klatka nr 3, pion mieszkaniowy 14, 16, 18
 • Rataja 1, kl. nr 2, pion mieszkaniowy 8, 10, 12
 • Rataja 2, kl. nr 1, pion mieszkaniowy nr 2, 4, 6
 • Rataja 4, kl. nr 1, pion mieszkaniowy nr 2, 4, 6
 • Rataja 5, kl. nr 1, pion mieszkaniowy nr 2, 4, 6

Przed złożeniem oferty obowiązkowa jest wizja na poszczególnych budynkach objętych zakresem zamówienia.

Czas wykonania usługi: do 15 października 2022 roku.

Minimalny okres gwarancji na wykonaną usługę: 60 m-cy.

Oferta powinna zawierać: cenę netto + obowiązujący VAT =  cena brutto; okres gwarancji udzielonej na wykonaną usługę.

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (minimum 100 000 zł),
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Oferty należy składać mailem: sekretariatsikorski@pxnet.pl, pocztą lub osobiście w siedzibie Spółdzielni: Konin, ul. Kwiatkowskiego 1 do 08.09.2022 roku do godziny 10.00.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku gdy oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od podpisania umowy, wyboru nowego oferenta dokonuje Zamawiający spośród ofert już złożonych.  

Spółdzielnia o wyborze oferty powiadomi zainteresowanych uczestników przetargu osobnym zawiadomieniem.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.

Wybrano ofertę firmy PHU ZROBUD Jadwiga Zrobczyńska z Konina.