PRZETARG NA USŁUGI SPRZĄTAJĄCE. UWAGA! Przedłużenie terminu składania ofert.

 > przetargi >  PRZETARG NA USŁUGI SPRZĄTAJĄCE. UWAGA! Przedłużenie terminu składania ofert.
0 Comments

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Gen. Sikorskiego w Koninie ogłasza przetarg ofertowy na usługi utrzymania czystości w częściach wspólnych nieruchomości i terenach zielonych zewnętrznych wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych Spółdzielni oraz w budynku administracyjnym Spółdzielni.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonywanie usługi w zakresie kompleksowego sprzątania  i utrzymania czystości części wspólnych nieruchomości usytuowanych przy ul. Rataja 1-7, Kwiatkowskiego 1-7, Piłsudskiego 1,3,5,
Topazowa 26 wraz z terenami przynależnymi.

2. Termin wykonywania usługi:

– od 1 maja 2024r. do 30 czerwca 2025r.

3. Zakres przedmiotu zamówienia:
a) powierzchnia terenów zewnętrznych i wewnętrznych w  m²

RejonAdresPow. użytkowa budynku w m²Liczba klatekLiczba mieszkańPow. terenu
zielonego w m²
Pow. chodników
1Kwiatkowskiego 2-7
Rataja 1-7
13.777,2043258113003600
2Piłsudskiego 1,3,512.319,702721045002440
3Topazowa 264.479,0012742100980
4Kwiatkowskiego 1
(budynek administracyjny)
1.163,201   
 Łącznie31.739,1082542179007020

4. Szczegółowy zakres pracy:

Szczegółowy zakres prac związanych z wykonaniem usługi kompleksowego sprzątania stanowią załączniki nr 1 i 2 do zamówienia.

5. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę z ceną miesięczną należy sporządzić na załączonym do zapytania formularzu cenowym – załącznik nr 3.

Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja na terenie objętym zakresem przetargu.

6. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać pocztą lub osobiście do dnia 11.03.2024 r. do godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej im. Gen. Sikorskiego w Koninie przy ul. Kwiatkowskiego 1, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Przetarg na usługi sprzątające”.

Spółdzielnia przedłuża termin składania ofert do dnia 18.03.2024 roku do godz. 12:00.

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

 • opłaconą polisę na kwotę minimum 200.000,00 zł, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
 • aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
  w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
  z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 • informację o ilości osób przewidzianych do wykonywania usług w poszczególnych rejonach- załącznik nr 4,
 • oświadczenie o akceptacji treści projektu umowy na wykonywanie usług – załącznik nr 4,
 • dodatkowym atutem będzie dostarczenie referencji potwierdzających doświadczenie
  w świadczeniu przedmiotowych usług.

  7. Inne:
 • Zamawiająca informuje, że w przypadku gdy oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od podpisania umowy, wyboru nowego oferenta dokonuje Zamawiająca spośród ofert już złożonych.
 • Zamawiająca informuje, iż Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy w terminie 14 dni od powiadomienia go o wyniku przetargu.
 • Zamawiająca zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z Wykonawcą z najkorzystniejszą ofertą dla poszczególnych rejonów.
 • Spółdzielnia o wyborze oferty powiadomi zainteresowanych uczestników przetargu osobnym zawiadomieniem.
 • Zamawiająca zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdej chwili bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
 • Zamawiająca w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę
  w związku z przygotowaniem oferty. Wykonawca zobowiązuje się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającej,
 • Zamawiająca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi oferentami
  w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert i zadania pytań.